• نمایش رادیویی ریختن زباله

گویندگان : محسن غلامی -وصال الدین روزبهانی-علی بهرامی

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه خانم بکان مدیر روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

 در خصوص آموزش و فرهنگسازی مدیریت پسماند در شهرک های مسکونی کرج

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای اسکندری مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات سازمان پسماند 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه خانم بکان مدیر روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات انجام شده در روز هوای پاک

دریافت فایل صوتی

  • نمایش رادیو پسماند

گویندگان : علی بهرامی،محسن غلامی،وصال الدین روزبهانی

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه خانم بکان مدیر روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقداماتی برای آموزش و فرهنگسازی مدیریت پسماند

دریافت فایل صوتی