• مصاحبه آقای مجتبی اسکندری مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اولین نشست مدیران عامل سازمان پسماند کلانشهر های کشور به میزبانی شهرداری کرج

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای دودانگه معاون مالی و اداری سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص میزبانی شهرداری کرج برای نشست مدیران سازمان مدیریت پسماند کلانشهر های کشور

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای دودانگه معاون اداری و مالی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص نشست مدیران عامل سازمان های پسماند کلانشهرهای کشور

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای دودانگه معاون مالی و اداری سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص طرح مدیریت پسماند

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه خانم بکان مدیر روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص آموزش تفکیک از مبدا پسماندها در مدارس کرج

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای دودانگه معاون مالی و اداری سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اخذ مجوز بهره برداری و فروش کود تولیدی کمپوست

دریافت فایل صوتی