• مصاحبه خانم بکان مدیر روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص آموزش تفکیک از مبدا پسماندها در مدارس کرج

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای دودانگه معاون مالی و اداری سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اخذ مجوز بهره برداری و فروش کود تولیدی کمپوست

دریافت فایل صوتی

  • تعریف پسماند و انواع پسماند

گوینده : پریوش بکان

دریافت فایل صوتی

  • مدیریت زباله ها از سوی شهروندان

دریافت فایل صوتی

  • نشست خبری آقای مجتبی اسکندری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با اصحاب رسانه

دریافت فایل صوتی

  • راهکارهای تولید پسماند کمتر

کارشناس پریوش بکان

دریافت فایل صوتی