• مصاحبه آقای دودانگه معاون اداری و مالی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص نشست مدیران عامل سازمان های پسماند کلانشهرهای کشور

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای دودانگه معاون مالی و اداری سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص طرح مدیریت پسماند

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه خانم بکان مدیر روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص آموزش تفکیک از مبدا پسماندها در مدارس کرج

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای دودانگه معاون مالی و اداری سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اخذ مجوز بهره برداری و فروش کود تولیدی کمپوست

دریافت فایل صوتی

  • تعریف پسماند و انواع پسماند

گوینده : پریوش بکان

دریافت فایل صوتی

  • مدیریت زباله ها از سوی شهروندان

دریافت فایل صوتی