• نشست خبری آقای مجتبی اسکندری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با اصحاب رسانه

دریافت فایل صوتی

  • راهکارهای تولید پسماند کمتر

کارشناس پریوش بکان

دریافت فایل صوتی

  • گزارش زباله نریزیم

دریافت فایل صوتی

  • آموزش تفکیک زباله

دریافت فایل صوتی

  • آموزش بازیافت زباله

دریافت فایل صوتی

  • آموزش حجم زباله 

دریافت فایل صوتی