• پسماندهای تر و تولید کود کمپوست

گوینده :پریوش بکان

دریافت فایل صوتی

  • کتاب گویا،خانه سبز

گوینده : پریوش بکان

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای اسکندری مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص بازدید آقای ارتقای معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری البرز از اقدامات سازمان پسماند شهرداری کرج 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه خانم بکان مدیر روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص آموزش مدیریت پسماند در مدارس

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه با آقای اسکندری مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند در نشست مدیران عامل سازمان مدیریت پسماند کلانشهرهای کشور

دریافت فایل صوتی

  • آموزش روش بازیافت غذاهای تلف شده

با صدای : نازنین اصفهان پور

دریافت فایل صوتی