• مصاحبه آقای اسکندری مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص بازدید آقای ارتقای معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری البرز از اقدامات سازمان پسماند شهرداری کرج 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه خانم بکان مدیر روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص آموزش مدیریت پسماند در مدارس

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه با آقای اسکندری مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند در نشست مدیران عامل سازمان مدیریت پسماند کلانشهرهای کشور

دریافت فایل صوتی

  • آموزش روش بازیافت غذاهای تلف شده

با صدای : نازنین اصفهان پور

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای مجتبی اسکندری مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اولین نشست مدیران عامل سازمان پسماند کلانشهر های کشور به میزبانی شهرداری کرج

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای دودانگه معاون مالی و اداری سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص میزبانی شهرداری کرج برای نشست مدیران سازمان مدیریت پسماند کلانشهر های کشور

دریافت فایل صوتی