• مصاحبه آقای مجتبی اسکندری مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اولین نشست مدیران عامل سازمان پسماند کلانشهر های کشور به میزبانی شهرداری کرج

دریافت فایل صوتی