• مصاحبه آقای دودانگه معاون مالی و اداری سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص میزبانی شهرداری کرج برای نشست مدیران سازمان مدیریت پسماند کلانشهر های کشور

دریافت فایل صوتی