• مصاحبه آقای دودانگه معاون اداری و مالی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص نشست مدیران عامل سازمان های پسماند کلانشهرهای کشور

دریافت فایل صوتی