• مصاحبه آقای دودانگه معاون مالی و اداری سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص طرح مدیریت پسماند

دریافت فایل صوتی