• مصاحبه خانم بکان مدیر روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص روز زمین پاک

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه خانم بکان مدیر روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اجرای طرح جمع آوری اسباب بازی های اضافی 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای دودانگه معاون اداری و مالی سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اجرای طرح پاکسازی محله به محله 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای دودانگه معاون مالی و اداری سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص طرح استقبال از بهار

دریافت فایل صوتی

  • داستان قانون هوای پاک

دریافت فایل صوتی

  • نمایش رادیویی ریختن زباله

گویندگان : محسن غلامی -وصال الدین روزبهانی-علی بهرامی

دریافت فایل صوتی