• اخبار طنز 60 ثانیه

گوینده : احسان کرمی

دریافت فایل صوتی

  • اخبار طنز 60 ثانیه

گوینده : احسان کرمی

دریافت فایل صوتی

  • طنز حق

گوینده : مجتبی شفیعی

دریافت فایل صوتی

  • طنز من یا تو 

گوینده : داریوش کاردان

دریافت فایل صوتی

  • طنز، گناه کار کیست

گوینده : داریوش کاردان

دریافت فایل صوتی

  • طنز این به آن در

گوینده : داریوش کاردان

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین