• مصاحبه آقای موسوی مدیرروابط عمومی سارمان آتش نشانی با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی با برنامه رادیو شهر

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی با برنامه رادیو شهر

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص فعالیتهای هفته گذشته

دریافت فایل صوتی

فیلم سیلاب در روستاهای کرج و جاده چالوس