• مصاحبه خانم فتاح مسئول امور اداری سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

درخصوص آزمون نیروهای استخدامی

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص آغاز رادیو آتش نشان رادیو اینترنتی مدیریت شهری کرج

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی با برنامه رادیو شهر

در خصوص روز ارتباطات و روابط عمومی

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای محمدی معاونت آموزش و پیشگیری سارمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای آذرسا کارشناس آموزش سارمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

فیلم سیلاب در روستاهای کرج و جاده چالوس