کتاب گویا حقوق و مسئولیت های شهروندان برای یک زندگی بهتر -نویسنده :دکتر محمدحسین تقدیسی -باصدای : بیتا صمدانی-قسمت ششم

کتاب گویا حقوق و مسئولیت های شهروندان برای یک زندگی بهتر -نویسنده :دکتر محمدحسین تقدیسی -باصدای : بیتا صمدانی-قسمت پنجم

کتاب گویا حقوق و مسئولیت های شهروندان برای یک زندگی بهتر -نویسنده :دکتر محمدحسین تقدیسی -باصدای : بیتا صمدانی-قسمت چهارم

کتاب گویا حقوق و مسئولیت های شهروندان برای یک زندگی بهتر -نویسنده :دکتر محمدحسین تقدیسی -باصدای : بیتا صمدانی-قسمت سوم

کتاب گویا حقوق و مسئولیت های شهروندان برای یک زندگی بهتر -نویسنده :دکتر محمدحسین تقدیسی -باصدای : بیتا صمدانی-قسمت دوم

کتاب گویا حقوق و مسئولیت های شهروندان برای یک زندگی بهتر -نویسنده :دکتر محمدحسین تقدیسی -باصدای : بیتا صمدانی-قسمت اول