مصاحبه آقای روستای رئیس اداره تنظیف و جمع آوری پسماند سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیوشهر درخصوص طرح استقبال از بهار

مصاحبه روستای رئیس اداره تنظیف سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر درخصوص کاهش پسماندهای تولیدی

مصاحبه پریوش بکان مدیر آموزش سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر درخصوص آموزش مدیریت پسماند در خانه بازیافت

مصاحبه خانم بکان مسئول آموزش سازمان پسماند شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر در خصوص اولین رویداد استارتاپ ویکند پسماند