مصاحبه سید جواد موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر در خصوص افتتاح ایستگاه های ۱۲۶،۱۲۷ آتش نشانی کرج

مصاحبه سید جواد موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر درخصوص رعایت نکات چهارشنبه آخر سال

مصاحبه سید جواد موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر در خصوص آموزش نکات ایمنی چهارشنبه پایان سال در مدارس

مصاحبه سید جواد موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر درخصوص رعایت نکات ایمنی هنگام نصب وسایل گرمایشی

مصاحبه سید جواد موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر در خصوص رعایت نکات ایمنی در فصل سرما

مصاحبه سید جواد موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر درخصوص اقدامات سازمان آتش نشانی در روزهای برفی